اطلاعيه كسري مدارك تحصيلي دانشجويان جديدالورود مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

دانشجوي گرامي:

چنانچه در موقع ارسال مدارک پستی، گواهي موقت يا اصل مدرك مقاطع قبلي خود (كارشناسي يا كارشناسي ارشد) را تحويل نداده‌‌ايد، لازم است تا قبل از ثبت نام اصلی نيمسال دوم نسبت به تحويل و یا ارسال آن به اداره كل آموزش اتاق شماره 3 اقدام نماييد.

دانشجويان پسر كه مشمول نظام وظيفه مي‌باشند پس از اينكه معافيت تحصيلي ايشان در سيستم گلستان ثبت گرديد، گواهي اشتغال به تحصيل كه كد كلاسه معافيت تحصيلي در آن قيد شده باشد را از سيستم گلستان جهت دانشگاه مقطع قبلي درخواست و پس از پرینت به آن دانشگاه ارائه داده و مدرك خود را تحويل و به اداره كل آموزش اتاق 3 تحويل نمايند.

درخصوص تاييديه تحصيلي، اين دانشگاه با دانشگاه مقطع قبلي مكاتبه مي‌نمايد و دانشجو مي‌تواند شماره درخواست خود را در گزارش 84 (نامه‌هاي دانشجو) مشاهده نموده و نسبت به پيگيري آن از دانشگاه قبلي  اقدام نمايد.

دانشجوياني كه مقطع قبلي را در اين دانشگاه گذرانده‌اند نیازی به مراجعه دانشجو نمی‌باشد

عدم اقدام در موارد فوق الذكر تا تاريخ مقرر باعث بسته شدن فايل ثبت نام نيمسال دوم و بروز مشكلات براي دانشجو مي گردد كه عواقب آن به عهده شخص دانشجو مي باشد.

اداره كل امور آموزشي

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

دی

روز: 

27