اطلاعيه حذف اضطراري نيمسال 2-99

حذف اضطراري ترم 2-99 در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 10 و 11 خرداد‌ماه انجام خواهد شد.

دانشجوياني كه مايل به حذف اضطراري مي‌باشند مي‌بايست از طريق سيستم گلستان شخصاً اقدام نمايند.

مقررات حذف اضطـراري:

کلیه دانشجویان کارشناسی مجازهستند نسبت به حذف یک درس (اعم از دروس نظری یا عملی و یا نظری- عملی) در زمان حذف اضطراری اقدام نمایند.

با حذف درس، تعداد واحدهای باقیمانده درنهایت از 12 واحد کمتر نشود.

 

اداره كل آموزش

دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ

سال: 

1400

ماه: 

خرداد

روز: 

01