اطلاعيه حذف اضطراري نيمسال 1-99

حذف اضطراري ترم 1-99 در روزهای دوشنبه  و سه‌شنبه 8 و 9 دی‌ماه انجام خواهد شد.

دانشجوياني كه مايل به حذف اضطراري مي‌باشند مي‌بايست از طريق سيستم گلستان شخصاً اقدام نمايند.

مقررات حذف اضطـراري:

کلیه دانشجویان کارشناسی مجازهستند نسبت به حذف یک درس (اعم از دروس نظری یا عملی و یا نظری- عملی) در زمان حذف اضطراری اقدام نمایند.

تذکر1: دانشجویان ورودی سال 99 می‌توانند یک درس از دروس خود را حذف نمایند.

تذکر2: دانشجویان ورودی قبل از سال 99 نباید جمع واحدهای باقیمانده درنهایت از 12 واحد کمتر شود.

 

اداره كل آموزش

دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

دی

روز: 

3