اطلاعيه ترميم نيمسال اول سال تحصيلي 93-92

ترميم ترم 1 - 92 در روزهاي دوشنبه و سه شنبه 92/6/25و 92/6/26 انجام مي شود.

1- دانشجويان گرامي از روز شنبه 23/6/92 مي توانند با استفاده از نام و كلمه عبور، ليست دروس ثبت نامي، ساعت شروع ترميم ( گزارش 59 ) و  نمرات ترم 2-91 خود را با استفاده از سيستم جامع آموزشي گلستان مشاهده نمايند.

2-با توجه به تغييرات برنامه دروس  در ترميم و اعمال آنها در سيستم گلستان و همچنين  نمرات ترم قبل (2-91)، لازم است دانشجويان از وضعيت دروس ثبت نامي خود مطلع گردند . براي اين منظور از گزينه گزارش ثبت نام دانشجويان با توجه به تغييرات دروس  (گزارش 74 ) استفاده شود.  چنانچه ثبت نام دانشجو مخدوش باشد، حتماً نسبت به اصلاح برنامه خود اقدام نمايند.

3- در طول ترميم دانشجويان مي توانند حداكثر 4 تغيير در ثبت نام اصلي خود بدهند .

4-  دانشجويان مي توانند در مجموع تغييرات ترميم دو درس خارج از مجموعه دروس ثبت نام مقدماتي اخذ نمايند.

5- دروس تربيت بدني (1 و 2 ) و بعضي از دروسي كه دانشكده ها اعلام  خواهند نمود ، با  تعداد كمتر از ده نفر تشكيل نمي شود . بنابراين گروههاي درسي با تعداد ثبت نامي كمتر از 10 نفر راس ساعت 13 روز سه شنبه 92/6/26حذف خواهند شد.  لازم است دانشجويان گرامي وضعيت ثبت نام خود را در اين گروهها مشخص نمايند.

6- دانشجويان مي توانند روزهاي ( دو شنبه و سه شنبه) در سايت هاي دانشكده ها در ساعات اداري و در سايت مركز اطلاع رساني تا ساعت 20 نسبت به انجام ترميم اقدام نمايند.

7- نهايي شدن ثبت نام پروژه دانشجو منوط به درج کامل اطلاعات پروژه در زمان مقرر
مي باشد.

8- استثنائات ثبت نام توسط دانشكده ها اعمال خواهد شد. دانشجويان درخواست هاي استثناء را قبل از شروع ترميم در زمانهاي اعلام شده توسط دانشكده ها، به معاونين آموزشي دانشكده هاي خود تحويل نمايند.

9- لازم است دانشجويان پس از اعمال تغييرات و انجام ترميم گزينه پايان ثبت نام را اعمال نمودهواز نهايي شدن ثبت نام خود اطمينان حاصل نمايند. بديهي است پس از اتمام ترميم ثبت نام يا تغيير گروه درسي امکان پذير نمي باشد.

 

                                                                                                          اداره كل آموزش دانشگاه

تاریخ

سال: 

1392

ماه: 

شهريور

روز: 

20