آگهی دعوت به همکاری (مركز كارگاه هاي آموزشي )

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي کارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور براي همكاري در مركز كارگاه هاي آموزشي دانشگاه به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي ­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طريق پست الكترونيكي kargozini@of.iut.ac.ir حداكثر تا تاريخ 96/7/30 ارسال و يا به اداره كارگزيني اتاق 136 واقع در سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد مدارك را دريافت نمايند. افرادي كه از طريق پست الكترونيكي مدارك خود را ارسال مي نمايند با شماره تلفن33912907  آقاي يوسفيان تماس و از ارسال کامل مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون تخصصي و يا مصاحبه تخصصي متعاقباً" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر30 سال سن  براي مدارك كارشناسي و 35 سال سن براي مدارك كارشناسي ارشد تا تاريخ 96/7/30

شرايط اختصاصي:

1- آشنايي با تاسيسات و اتومكانيك

2- موفقيت در آزمون و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش.

3- افردي که داراي معدل بالاتر وسوابق کاري مفيد وموثري باشند در اولويت جذب قرار دارند.

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه.

د) رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي به همراه مدارك مربوطه(حداكثر در دوصفحه).

و ) کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم.

تاریخ

سال: 

1396

ماه: 

مهر

روز: 

22