آگهی دعوت به همكاري (دانشكده شيمي)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان  مرد  داراي مدرك تحصيلي کارشناسي رشته شيمي گرايش محض يا كاربردي  فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور ، آشنا با مسائل ايمني و شيوه هاي  انبارداري مواد شيميايي  و ترجيحأ داراي سوابق کاري مفيد وموثر دعوت به همكاري مي­ نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

اسفند

روز: 

17