آگهي تأمين نيرو مركز فناوري اطلاعات (2)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان كه داراي مدرك تحصيلي  كارشناسي مهندسي كامپيوتر - گرايش نرم افزار يا فناوري اطلاعات، فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور، به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي­ نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

بهمن

روز: 

12