آگهي تأمين نيروی امور دفتري دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان زن داراي مدرك تحصيلي کارشناسي  در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت  و مهندسي كامپيوتر فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور  تر جيحاً  داراي سه سال سابقه كار مرتبط با رشته تحصيلي دعوت به همكاري مي­ نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

آذر

روز: 

24