آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1392 در دانشگاه صنعتی اصفهان