اطلاعیه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتري دانشگاه صنعتی اصفهان سال تحصیلی 1402-1403

 

دانشـگاه صـنعتی اصـفهان بر اسـاس نامه شـماره 2/307862 مورخ 1401/10/17 معاون آموزشـی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، جهت پذیرش بدون آزمون سـال تحصـیلی ،1402-1403 از بین دانش آموختگان ممتاز مقطع کارشـناسـی ارشـد دانشـگاهها و موسـسـات آموزش عالی کشـور در مقطع دکتري تعداد محدودي دانشجو میپذیرد.

مهلت ثبت نام تا 25 اردیبهشت ماه

جهت مشاهده اطلاعیه کلیک کنید

 

تاریخ

سال: 

1402

ماه: 

ارديبهشت

روز: 

16