اطلاعیه شماره 1 شورای فرهیختگی

الله جمیل و یحب الجمال
 

لازمه ثبات و رشد هر جامعه و سازمانی اجرای قانون و به دنبال آن ایجاد نظم می باشد. قانون به خودی خود نه تنها نظم دهنده
است بلکه پیشگیرانه نیز میباشد. هرچند در همه نظام های حقوقی جهان "جهل به قانون رافع مسئولیت نیست" ولی سازمانی فرهنگ ساز و تاثیر گذار است که برای کلیه مراجعین و افراد خود قوانین را شفاف و مشخص عنوان نماید تا ضمن فرهنگ سازی در زمینه احترام و اجرای قانون به جلوگیری از آسیب نیز کمک کرده باشد.
به همین دلیل، سازمانی به وسعت دانشگاه و با توجه به ماموریت های آن در پرورش افراد آگاه، توانمند و موثر در سرنوشت جامعه، این نگرش در فرهنگ سازی و احترام به قانون دو چندان خواهد بود. لذا در این راستا و با توجه به ساختار ارزشی جامعه و الزامات قانونی،موارد زیر حضور دانشگاهیان عزیز ارائه می گردد تا با رعایت آنها، موجبات آرامش و بالندگی بیشتر جامعه دانشگاهی فراهم شود:


الف: پوشش:
با توجه به این که انتظار می رود پوشش، همواره ساده و آراسته و با وضعیت مناسب و در شان دانشگاه باشد، موارد زیر مجاز نیست:
1. کشف حجاب
2. پوشیدن بلوز و شلوار به تنهایی
3. شلوارهای زخمی)زاپ دار( که پاره و بدن نما باشد
4. شلوار های کوتاه و بدن نما
ب: مصرف دخانیات:
با توجه به قوانین مختلف در مورد ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن دولتی، آموزشی و عمومی، خصوصا شیوه نامه انضباطی
دانشجویان و همچنین رعایت حقوق عامه همه افراد جامعه دانشگاهی در حوزه بهداشت و سلامت، مصرف دخانیات در اماکن مختلف دانشگاه
تخلف محسوب می گردد.
امید است به مانند یک جامعه فرهیختهء مدنی، با رعایت قوانین موجبات رشد و شکوفایی خود و سازمان را فراهم گردیده و الگویی
مناسب برای همه اقشار جامعه باشیم.
قبلا از حسن توجه و نظر همه شما عزیزان به ابلاغیه فوق کمال سپاس و قدردانی را داریم.

 

منابع:
- آیین نامه حریم فرهیختگی ابلاغیه استانداری اصفهان
- شیوه نامه شوراهای انضباطی دانشجویان مواد 52 و 53

تاریخ

سال: 

1402

ماه: 

ارديبهشت

روز: 

10