تغيير ساعت فعاليت هاي اداري دانشگاه از 19 شهريور ماه

            

به استحضار همكاران و دانشگاهيان ارجمند مي رساند

با عنايت به شروع سال تحصيلي جديد، ساعت فعاليت‌هاي اداري كليه واحدهاي دانشگاه بنا بر مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه از تاريخ ۱۹ /۶/ ۱۴۰۱ تا اطلاع ثانوي ساعت ۴۵ / ۷ لغايت ۱۵ / ۱۵ مي باشد.

 

اداره كل روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

شهريور

روز: 

16